Introdución

O presente documeno regula o uso da Páxina Web de Internet www.ofalsete.com (a partir de agora O FALSETE), que SABELA ARMÁN LABRADOR pon a disposición dos usuarios de Internet, con N.I.F. 79312578E.

Pola utilización do Portal de O FALSETE, vostede adquiere a condición de Usuaria. Tanto a visita como a utilización e/ou adquisición de cualquiera dos productos desta Web, supón a aceptación como Usuaria, sen reservas de ningunha clase, a todas e cada unha de Condicións Xerais, así como no seu caso caso, das Condicións Particulares que, no seu caso caso, rexan a adquisición.

O FALSETE poderá, en todo momento e sen previo aviso, modificar as presentes Condicións Xerais, mediante a publicación de tales modificacións no Portal co fin de que poidan ser coñecidas polas Usuarias sempre antes da visita ao Portal ou á adquisición de calquera ben ofertados no Portal.

Obxeto

A través de O FALSETE, a administradora de O FALSETE facilita ás Usuarias o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os “Contidos”) postos a disposición das Usuarias pola administradora dos Websites ou por terceiros provedores de servizos e contidos. A administradora de O FALSETE réservase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización dos Website, así como os contidos e as condicións requeridas para utilizar os mesmos. Con carácter xeral a prestación dos Servizos non esixe a previa subscrición ou rexistro das Usuarias. Non obstante, a administradora de O FALSETE poderá condicionar a utilización dalgúns dos Servizos ou o acceso a determinados contidos, á previa cumprimentación do correspondente rexistro de Usuaria, que se atopa dispoñible para aqueles que desexen rexistrarse en foros, ou outros scripts que necesitan algún dato.

Sistema de compra

Os produtos ofertados no Portal, xunto coas súas características e prezos aparecerán en pantalla. Así mesmo aparecerán en pantalla os gastos de envío ao domicilio da Usuaria dos produtos, que serán sempre por conta da compradora salvo que expresamente se acorde o contrario. Devanditos produtos estarán dispoñibles para a súa venda ata fin de existencias. Os prezos indicados en pantalla son en euros e inclúen o I.V.E. (tipos impositivos 21%). O custo de portes e a comisión de reembolso se fosen de aplicación no seu caso mostraráseche antes de confirmar o pedido. As ofertas estarán debidamente indicadas en pantalla. O FALSETE resérvase o dereito para decidir, en cada momento, os produtos que se conteñan e ofrezan ás Usuarias a través do Portal. Deste xeito, O FALSETE poderá en calquera momento sumar novos produtos aos incluídos no Portal, entendéndose, salvo que se dispoña outra cousa, que tales novos produtos rexeranse polo disposto nas Condicións Xerais en vigor nese momento. Así mesmo, O FALSETE resérvase o dereito para deixar de facilitar o acceso, en calquera momento e sen previo aviso, a calquera dos produtos ofrecidos no Portal.

Para a adquisición dos produtos ofertados no Portal, O FALSETE dispón un sistema de compra rápida sen rexistro na cal só require os datos de facturación e/ou entrega do pedido.

Tamén O FALSETE pode solicitar ás Usuarias que procedan a rexistrarse, para o que devanditos Usuarios, que deberán ser maiores de dezaoito (18) anos, deberán cumprimentar as instrucións que aparezan en pantalla e que requirirán executar as seguintes instrucións a primeira vez que se realice unha compra:

Cumprimentar completamente o formulario que en cada momento apareza no Portal seguindo as instrucións indicadas no mesmo.

Pulsación do botón Finalizar compra/Finalizar pedido.

No caso de rexistro de usuario: recepción na conta de correo electrónico indicada no formulario do “Nome de Usuario” e “Contrasinal”.

O Nome de Usuario e o Contrasinal facilitados a O FALSETE polos Usuarios que se rexistren son elementos identificadores e habilitadores para acceder e efectuar as compras, e teñen carácter persoal e intransferible. O FALSETE poderá efectuar, co adecuado preaviso, modificacións no nome do usuario e/ou contrasinal, nese caso as claves modificadas perderán a súa validez.

Unha vez rexistrado o Usuario, e para proceder á compra de Produtos, deberá engadir o produto que desexa na Cesta de Compra, segundo as indicacións recollidas en pantalla, cumprimentando a estes efectos o formulario de pedido fornecido e enviándoo a O FALSETE, o cal supón a lectura e aceptación de todas as presentes Condicións Xerais, así como no seu caso as Condicións Particulares existentes. A compra entenderase efectuada no domicilio de O FALSETE.

Unha vez efectuada a compra e no prazo máis breve posible, sempre antes de que transcorran 48 horas desde a execución da mesma, O FALSETE remitirá ao usuario un correo electrónico comprobante da contratación efectuada. Se non é así, o cliente debe avisarnos para evitar problemas. A confirmación de pedido remitida por O FALSETE non terá validez como factura, só como comprobante de compra.

O FALSETE non se fará cargo dos impostos especiais no lugar de destino do envío, aranceis ou demais gastos. Especificamente O FALSETE non se fará cargo do pago do I.G.I.C. Canario nin do arancel insular.

Gastos de envío e pagamento

Envío por SEUR e Correos España.

Portes gratuítos a partir de 100 euros.

Os custos por envío ata 3kgr. son:

  • Galicia, resto de España penínsular, Illes Balears: 3€ complementos e resto de pezas 8€.
  • Portugal: 4€ complementos e resto de pezas 10€.
  • Ceuta e Melilla: 5€ complementos e resto de pezas 20€.
  • Illas Canarias:  5€ complementos e resto de pezas 18€.

Tipos de pagamento:

  • Paypal e tarxeta bancaria, sen tarifa de pagamento.
  • Contrareembolso: suma 3.1% máis sobre a compra total, cun mínimo de 3.15€.
  • Custos por transferencia bancaria, dependendo da entidade emisora.

Forma de pagamento

O pagamento dos bens comprados e dos gastos de envío, os cales aparecerán en pantalla, poderase realizar mediante transferencia bancaria, tarxeta bancaria, PayPal e ingreso en conta.

Pata tendas asociadas e distribuidoras o pagamento único permitido será o de transferencia bancaria.

Entrega dos pedidos

O FALSETE obrígase a entregar os bens comprados pola Usuaria, no enderezo que esta nos indique no formulario de pedido. Non se entregarán produtos en apartados de correos.

Ao facer o pedido pódese especificar un enderzo de entrega distinto a de factura, por exemplo, a clienta/usuaria pode desviar o envío á súa oficina ou mandalo a un destinatario distinto.

A Usuaria non deberá aceptar a entrega dos produtos en caso de observar danos na embalaxe/paquete que poidan danar ao produto que contén. Se se produce este feito o cliente debe indicar á empresa transportista o motivo de rexeitamento, e avisar a O FALSETE por correo electrónico (alfareria@ofalsete.com) indicando o ocorrido para poder solucionar rapidamente a incidencia.

Unha vez procesado o pedido (máximo 15 días hábiles), os produtos tardan 2 e 3 días en chegar ao seu destino, a non ser que se produza un contratempo que poida xurdir durante o seu transporte. Por tanto o prazo de entrega, se non houbese contratempos no servizo de transporte, é de entre 2 e 3 días hábiles, e de 15-17 días no caso de que a peza artesanal mercada non teña stock nese momento e a Usuaria accedese á encargar a súa produción.

Cambios e devolucións

Os cambios e devolucións de produtos adquiridos en O FALSETE rexeranse baixo os seguintes principios:

O prazo máximo para solicitar a devolución é de 15 (QUINCE) días naturais a partir da recepción do pedido por parte do cliente.

Para comezar o proceso de cambio ou devolución o cliente deberá enviar un correo electrónico a O FALSETE (alfareria@ofalsete.com) indicando, no caso de devolución, o motivo da mesma e un código de conta corrente onde podamos realizarlle unha transferencia ao seu favor. No suposto de cambio dunha peza por outra é preciso que a clienta informe sobre a peza que desexa, modelo, cor, etc.

O enderezo á que se nos debe facer chegar a peza serache comunicada a través dun correo electrónico desde alfareria@ofalsete.com.

Calquera peza que a clienta desexe cambiar ou devolver debe sempre facerse coa embalaxe e etiquetaxe orixinais e intactos, convenientemente empaquetado na súa caixa orixinal e protexido correctamente. A peza para devolver debe atoparse no mesmo estado no que foi recibido o cal será determinado pola peritaxe de O FALSETE.

Se o pedido devolto a orixe, debido a que a empresa de transportes non puido entregar a mercadoría ao destinatario, O FALSETE non se fará cargo dos gastos do posible reenvío.

Se a devolución ou cambio débese a un erro no que ao envío se refire, O FALSETE faise cargo de todos os gastos derivados da devolución posterior. Neste caso, ao recibir o paquete devolto a O FALSETE, confirmarase o bo estado do produto e que efectivamente se trataba dunha neglixencia cometida por O FALSETE, procedéndose ao envío do novo produto no caso de cambio e a devolver o diñeiro no caso de devolución, no prazo dos seguintes 7 (SETE) días hábiles á súa recepción no almacén de O FALSETE. O diñeiro da devolución ingresaráselle ao cliente mediante transferencia bancaria ao seu número de conta.

Se O FALSETE realizou o envío correctamente e o cambio ou devolución débese a motivos persoais da clienta, o tratamento dos cambios será distinto do das devolucións. No caso de devolución será a clienta quen asumirá todos os gastos de envío derivados da devolución. Para realizar a devolución o cliente deberá remitir o produto a O FALSETE, ao enderezo que se indica no punto

Ao recibir o paquete, confirmarase o bo estado do produto e procederase a devolver o diñeiro (xa descontados os gastos de envío xerados) no caso de devolución no prazo dos seguintes 7 (SETE) días hábiles á súa recepción. O diñeiro da devolución ingresaráselle ao cliente mediante transferencia bancaria ao seu número de conta. No caso de cambio por motivos persoais do cliente, este responderá do custo de envío da devolución do produto para cambiar á dirección de O FALSETE, así como dos gastos de reenvío do novo produto.

O FALSETE tamén ofrecerá á clienta en calquera dos casos de devolución, un cupón de desconto co valor do importe do pedido e/ou a peza, que a clienta poderá utilizar noutra ocasión.

Política de protección de datos persoais

Para realizar as súas compras en O FALSETE ou acceder a determinados servizos, poderás rexistrar os teus datos persoais e elixir un contrasinal que che permitirá acceder a todas aquelas zonas que requiran unha identificación previa. Isto evitará que, en diante, teña que volver cumprimentalos.

No momento en que un cliente se rexistra no noso servidor ou realiza un pedido, recóllense os seus datos de contacto e os relativos ao pedido e á forma de pago e son incorporados á nosa base de datos de forma segura, unicamente coa finalidade de tramitar o pedido, así como para enviar información sobre ofertas, produtos ou servizos de O FALSETE que poidan resultar do seu interese. En calquera momento poderá modificar os datos do seu rexistro de cliente (cambio de domicilio, teléfono, etc) ou solicitarnos o recordatorio do seu contrasinal se o esqueceu.

Conforme á nosa Garantía de Confidencialidade e Seguridade, O FALSETE non almacena ningunha información sensible sobre medios de pago relativa aos clientes, para garantir a seguridade das transaccións. O FALSETE asegura a confidencialidade dos datos achegados polos nosos clientes, e en ningún caso remitirá esta información a terceiras empresas para a súa explotación comercial.

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), a clienta de O FALSETE poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición comunicándoo mediante correo electrónico a alfareria@ofalsete.com.

Os datos que se fagan constar no rexistro e nos pedidos, así como calquera outra documentación ou datos relacionados con estes, de cuxa veracidade e actualización responsabilízase o cliente, poderán ser conservados nos ficheiros de O FALSETE mesmo se a operación non chega a formalizarse, durante un prazo de 24 meses, e en todo caso, durante os prazos legalmente procedentes, a disposición de autoridades administrativas ou xudiciais.

Comunicacións

Para os efectos das presentes Condicións Xerais, e para calquera comunicación que sexa preciso entre O FALSETE e a Usuaria, este deberá dirixirse a O FALSETE mediante correo electrónico (enviando unha mensaxe a alfareria@ofalsete.com). As comunicacións de O FALSETE de cara á Usuaria realizaranse conforme aos datos achegados por este ao rexistrarse no Portal.

Lexislación aplicable e arbitraxe

O presente contrato rexerase pola lexislación española, que será de aplicación no non disposto neste contrato en materia de interpretación, validez e execución.

No caso de que se produza calquera tipo de discrepancia ou reclamación entre as partes en relación co cumprimento ou o contido das presentes Condicións Xerais, as partes negociarán de boa fe para tentar resolver tal discrepancia ou reclamación dentro do prazo máximo de (20) vinte días naturais contados a partir da data en que calquera delas notifique formalmente á outra que xurdiu a discrepancia ou notifique a reclamación. Para o suposto de que a discrepancia ou a reclamación non se resolvese dentro do prazo máximo sinalado, as partes, con renuncia expresa a calquera foro que puidese corresponderlles, someten a decisión do asunto exposto á Xunta Arbitral de Consumo da Comunidade de Castela A-Mancha, á que se encomenda a administración da arbitraxe e a designación dos árbitros de acordo co seu Regulamento e Estatutos. Igualmente as partes obríganse a aceptar e cumprir a decisión contida no laudo arbitral que se dite. Se a arbitraxe non chegase a realizarse de mutuo acordo ou fóra declarado nulo, ambas as partes sométense aos Xulgados e Tribunais de Albacete.